Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Biobistro.pl

Definicje

Regulamin to niniejszy Regulamin świadczenia Usług drogą elektroniczną w obszarze domeny internetowej Biobistro.pl który określa warunki świadczenia Usług przez Usługodawcę za pośrednictwem witryny www.biobistro.pl na rzecz Użytkowników.
Użytkownik to podmiot, który zawiera z Usługodawcą Umowę o świadczenie Usługi, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych w przypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego albo bycia osobą prawną lub jednostką organizacyjną.
Konsument to Użytkownik, który jest osobą fizyczną i zawiera Umowę niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.
Usługodawca to Biobistro sc prowadzący działalność gospodarczą pod firmą :

BIOBISTRO spółka cywilna Agnieszka Mielczarek , Daniel Brzeziński
Ul. Klaudyny 30b
01-684 Warszawa
Regon: 367143063
NIP: 1182144690

będąca usługodawcą, administratorem i właścicielem Serwisu.
Serwis to serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę w języku polskim za pośrednictwem witryny www dostępnej w sieci Internet pod adresem URL: www.biobistro.pl Serwis świadczy na rzecz Użytkowników Usługi.
Usługa to usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, na podstawie Umowy zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem Serwisu, w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.
Koszyk to funkcjonalność Serwisu, umożliwiającą kompletowanie zamówień przez Użytkownika. Dodanie Usługi do listy Usług objętych zamówieniem następuje poprzez użycie przycisku „Zamawiam”, znajdującego się przy wybranej Usłudze w obszarze strony internetowej Serwisu.
Umowa to umowa o świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika Usługi.
Dane Kontaktowe Usługodawcy to dane Usługodawcy, przy użyciu których Użytkownik może się z nim skontaktować, tj. Biobistro SC ul Klaudyny 30 b , mail kontakt@biobistro.pl tel. (+48) 506017011
Dane Kontaktowe Użytkownika to dane Użytkownika, przy użyciu których Usługodawca może skontaktować się z Użytkownikiem, obejmujące adres, adres poczty elektronicznej i numer telefonu.
Konto Użytkownika to panel zarządzający zamówieniami Użytkownika, dostępny w obszarze Serwisu, pod warunkiem Zamówienia i logowania.
Rejestracja to utworzenie Konta Użytkownika przy pierwszym zamówieniu.
Catering Dietetyczny to Usługa cateringu, w ramach której Usługodawca Dostarcza Użytkownikowi wybraną liczbę Posiłków o wybranym rodzaju, pod wskazany adres, przez określony czas.
Posiłek to danie wchodzące w skład Cateringu Dietetycznego.
Dostarczenie to doręczenie Posiłków Użytkownikowi na wskazane przez niego miejsce przeznaczenia.
Zewnętrzny System Płatności to system płatności internetowych, którym posługuje się Usługodawca.
Dni Robocze to dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§1 Ogólne warunki umowne

Usługodawca na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ustanawia Regulamin, który udostępnia pod adresem URL Serwisu, w brzmieniu: www.biobistro/regulamin.
Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
Usługodawca udostępnia niniejszy Regulamin na stronie internetowej Serwisu.
Użytkownicy mogą w dowolnym czasie: uzyskać dostęp do Regulaminu, utrwalić go, pozyskać i odtworzyć poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych.
Podane na stronie internetowej Serwisu informacje nie stanowią oferty Usługodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Użytkowników do składania ofert zawarcia Umowy.
Świadczenie wszystkich Usług odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Serwisu przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.

§2 Warunki korzystania i Rejestracja

W celu korzystania z Serwisu konieczne jest dysponowanie przez Użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet, poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w wersji aktualnej bądź poprzedniej: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari lub Opera, a także aktywnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej.
Korzystanie z Serwisu następuje poprzez zapoznanie się z jego zawartością.
Zarządzanie zamówieniami Użytkownika odbywa się za pośrednictwem Konta Użytkownika. Korzystanie z Konta Użytkownika jest możliwe po jego utworzeniu, przy użyciu właściwego loginu i hasła. W celu rozpoczęcia korzystania z Konta Użytkownika wymaga się zalogowania przy użyciu hasła.
Utworzenie Konta Użytkownika następuje przy pierwszym Zamówieniu.

§3 Usługa Cateringu Dietetycznego – zamówienie

Zamówienie w przedmiocie świadczenia Usługi Cateringu Dietetycznego można składać za pośrednictwem strony internetowej Serwisu przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę przy użyciu funkcji Koszyk.
Przed zapisaniem wybranej Usługi w Koszyku, w obszarze karty Usługi, Użytkownik określa:
rodzaj Cateringu Dietetycznego, wybierając jedną z dostępnych opcji: „Detoks”, „Klasyk” lub „Wege ”,
wariant Usługi, dotyczący dni w które Usługa będzie świadczona (Dni Robocze albo następujące po sobie dni kalendarzowe), zgodnie z wytycznymi wskazanymi w karcie Usługi.
Każda Usługa zapisywana w Koszyku dotyczy Usługi cateringowej, polegającej na Dostarczaniu Użytkownikowi 5 Posiłków na 1 dzień, przez określony w zamówieniu czas. W przypadku, gdy Użytkownikiem jest zalogowany posiadacz Konta Użytkownika, przechodzi do kolejnego etapu składania zamówienia jako Użytkownik zalogowany.
W obszarze formularza realizacji zamówienia, Użytkownik podaje:
informacje rozliczeniowe w celu wystawienia faktury,
informacje o dostawie, zawierające adres Dostarczenia,
sposób płatności, poprzez wybór właściwej opcji płatności.
Złożenie zamówienia poprzedza otrzymanie przez Użytkownika poprzez wyświetlenie w obszarze Koszyka, informacji o łącznej cenie za zamówienie wraz z podatkami oraz kosztami pochodnymi.
Złożenie zamówienia może nastąpić poprzez użycie pola „Zamawiam” w Koszyku i jest równoznaczne ze złożeniem Usługodawcy przez Użytkownika oferty zawarcia Umowy o świadczenie Usługi Cateringu Dietetycznego w zakresie ujętym w zamówieniu.
Przed wysłaniem formularza zamówienia, poprzez zaznaczenie jego właściwego pola Użytkownik powinien oświadczyć, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
Potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje w drodze przesłania przez Usługodawcę wiadomości e-mail pod wskazany w Danych Kontaktowych Użytkownika adres elektroniczny. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem przez Usługodawcę oferty zawarcia Umowy, złożonej przez Użytkownika.
Złożone zamówienie może zostać zmienione przez Użytkownika do momentu otrzymania informacji o rozpoczęciu realizacji Usługi przez Usługodawcę.
Zmiana zamówienia może obejmować jego anulowanie, anulowanie w części, rozszerzenie, zmianę adresu Dostarczenia.
Usługodawca niezwłocznie poinformuje Użytkownika o niemożliwości realizacji zamówienia, w przypadku wystąpienia okoliczności ją powodujących. Udzielenie tej informacji następuje telefonicznie lub elektronicznie, przy użyciu Danych Kontaktowych Użytkownika.

§4 Usługa Cateringu Dietetycznego – realizacja

Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników płatną Usługę Cateringu Dietetycznego.
Realizacja Usługi Cateringu Dietetycznego wymaga złożenia zamówienia, zgodnie z postanowieniami 5 lub §6 Regulaminu.
Przedmiot Umowy o świadczenie Usługi Cateringu Dietetycznego stanowi zobowiązanie Usługodawcy do Dostarczania Użytkownikowi, w terminie zawartym w harmonogramie, Posiłków zgodnych z wariantem określonym w zamówieniu oraz zobowiązanie Użytkownika do zapłaty należności umownej.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia kampanii promocyjnych, polegających na obniżeniu ceny Usługi do określonego terminu.
Umowa o świadczenie Usługi zostaje zawarta:
w przypadku złożenia zamówienia przez Użytkownika za pośrednictwem funkcji Koszyk, z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Usługodawcę,
Rozpoczęcie świadczenia Usługi następuje w ciągu 2 Dni Roboczych, lecz nie wcześniej niż po uiszczeniu zapłaty przez Użytkownika.
Każdorazowo przy potwierdzeniu przyjęcia zamówienia Użytkownik informowany jest o harmonogramie dostaw. Usługodawca informuje o tym Użytkownika drogą elektroniczną lub telefonicznie przy użyciu danych zamieszczonych w Danych Kontaktowych Użytkownika.
Dostarczenie realizowane jest w Dni Robocze w godzinach od 19:00 do 23:00, zgodnie z harmonogramem dostaw.

§5 Płatności

Wartość płatności z tytułu świadczonych Usług jest ustalana na podstawie cennika, znajdującego się na stronie internetowej Usługodawcy w chwili zamówienia Usługi. Ceny podane na stronie internetowej Serwisu lub w ofercie są cenami brutto podanymi w polskich złotych i zawierają wartość podatku VAT, natomiast nie zawierają kosztów Dostarczenia i wybranej formy płatności.
Koszty transakcji ponosi Użytkownik.
Łączna cena zamówienia obejmuje cenę zamówionej Usługi wraz z należnościami podatkowymi oraz wszelkimi kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami Dostarczenia i transakcji. Łączna cena zamówienia jest wiążąca dla Usługodawcy i Użytkownika.
Serwis umożliwia następujące sposoby płatności z tytułu świadczonych Usług:
przelewem na rachunek bankowy Serwisu,
przelewem przy użyciu Zewnętrznego Systemu Płatności.
Termin płatności należności przypada na chwilę rozpoczęcia świadczenia Usługi przez Usługodawcę.
Rachunek lub faktura z tytułu świadczonych Usług zostają przesłane wiadomością e-mail pod adres e-mail Użytkownika.
Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.
Zwrot płatności przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty powstania przyczyny, w przypadku:
odstąpienia od Umowy przez Konsumenta,
rezygnacji przez Użytkownika z zamówienia lub części zamówienia opłaconego przed realizacją, uznania przez Usługodawcę roszczenia objętego zgłoszeniem reklamacyjnym w całości lub części, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.
Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Użytkownika w pierwotnej transakcji, chyba że wyrazi on zgodę na inne rozwiązanie, które nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.
Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Użytkownika dodatkowych kosztów Dostarczenia, jeżeli Użytkownik wybrał sposób Dostarczenia inny niż najtańszy zwykły sposób Dostarczenia oferowany przez Usługodawcę.

§6 Reklamacje

Reklamacje można składać listem lub wiadomością e-mail pod adres pocztowy lub elektroniczny, wskazany w Danych Kontaktowych Usługodawcy.
Reklamacje można składać przy użyciu formularza, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis problemu oraz dane identyfikacyjne Użytkownika.
Usługodawca rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. W treści składanej reklamacji zaleca się podanie Danych Kontaktowych Użytkownika, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej.
Reklamacje można składać z tytułu rękojmi za wady Usług.
Konsument posiada możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej,
złożenie wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej,
skorzystanie z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§7 Odstąpienie od Umowy

Konsument może bez podawania przyczyny odstąpić w terminie 14 dni od Umowy, z zastrzeżeniem norm wskazanych w treści pouczenia o odstąpieniu od Umowy, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, zamieszczony w obszarze strony internetowej Serwisu.
Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi m. in. w odniesieniu do Umowy, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.
Konsument może odstąpić od Umowy, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu, zamieszczony w obszarze strony internetowej Serwisu.
W przypadku otrzymania drogą elektroniczną oświadczenia o odstąpieniu przez Konsumenta od Umowy, Usługodawca niezwłocznie prześle Użytkownikowi potwierdzenie jego otrzymania.
W przypadku odstąpienia od Umowy, uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od Umowy znajdują się w pouczeniu o odstąpieniu od Umowy, stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu, zamieszczony w obszarze strony internetowej Serwisu.

§8 Postanowienia uzupełniające

Wszelkie znaki towarowe, elementy graficzne i zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej Serwisu są przedmiotem praw autorskich ich właścicieli.
Domena internetowa Serwisu, jego logotypy, nazwa i Regulamin stanowią własność prawa autorskiego i przedmiot ochrony prawnej.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika treści bezprawnych.
Usługodawca zobowiązuje się do dokładania należytych starań celem umożliwienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz do udzielania pomocy w rozwiązywaniu problemów technicznych, związanych z jego działaniem.
Usługodawca zobowiązuje się do prowadzania działań zmierzających do ochrony danych znajdujących się w Koncie Użytkownika przed nieuprawnionym dostępem i użyciem.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu oraz nienależyte wykonywanie Usług, spowodowane siłą wyższą, w stosunku do Użytkowników niebędących Konsumentami,
przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu oraz nienależyte wykonywanie Usług na rzecz Użytkowników niebędących Konsumentami, spowodowane czynnościami technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów za pomocą których Serwis świadczy Usługi,
korzyści utracone przez Użytkownika niebędącego Konsumentem,
szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkownika postanowień Regulaminu.

§9 Postanowienia końcowe

Usługodawca może zbierać informacje, celem przechowywania ich lokalnie na urządzeniu Użytkownika, korzystając z mechanizmu pamięci przeglądarki przy użyciu plików „cookies”.
Dane osobowe użytkowników Serwisu przetwarzane są na podstawie zgody osób, których dotyczą lub gdy jest to konieczne do realizacji Umowy, gdy osoba której dane dotyczą jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
Dane osobowe są zbierane w celu świadczenia Usług przez Serwis. Osobom, których dane zostały przez Serwis zebrane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, poprawiania ich oraz wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania ich przetwarzania, a także sprzeciwu wobec tego.
Zasady przetwarzania danych osobowych, polityki prywatności oraz polityki plików „cookies” uregulowane zostały w dokumencie „Polityka prywatności oraz polityka plików cookies”, zamieszczonym w obszarze strony internetowej Serwisu..
Zawierając Umowę o świadczenie Usługi, Użytkownik dobrowolnie upoważnia Usługodawcę do kierowania na Dane Kontaktowe Użytkownika informacji związanych z Umowami oraz ich wykonaniem, a także informacji handlowych w przypadku wyrażenia na to odrębnej zgody.
Użytkownik niebędący Konsumentem jest zobowiązany do informowania Usługodawcy o zmianach Danych Kontaktowych Użytkownika, pod rygorem skuteczności ich zastosowania przy doręczeniach.
Zmiana Regulaminu może nastąpić z przyczyny zmiany przepisów prawa dotyczących świadczeń realizowanych przez Usługodawcę, a także zmian technicznych lub organizacyjnych dotyczących świadczeń realizowanych przez Usługodawcę.
Zmiana Regulaminu następuje poprzez publikację jego nowej treści na stronie internetowej Serwisu, za uprzednim poinformowaniem o tym fakcie. Informację o zmianie Regulaminu umieszcza się w obszarze strony internetowej Serwisu nie później niż w terminie 10 dni przed datą rozpoczęcia jego obowiązywania oraz wysyła pod Dane Kontaktowe Użytkownika, w przypadku gdy strony są związane Umową o charakterze ciągłym.
Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed datą jego zmiany.
Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać praw Użytkownika będącego Konsumentem, wynikających z przepisów polskiego prawa powszechnie obowiązującego.
W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z przepisami polskiego prawa powszechnie obowiązującego, stosuje się te przepisy.
W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego.
Regulamin wchodzi w życie w terminie daty jego opublikowania na stronie internetowej Serwisu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA
ODSTĄPIENIA OD UMOWY
POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Konsumenci mają prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w części „wyłączenie prawa odstąpienia od umowy”. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą),
w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno,
w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach,
w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy – w przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas: Biobistro sc ul Klaudyny 30 b 01-684 Warszawa, kontakt@biobistro.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, objęte reklamacją w tym koszty dostarczenia rzeczy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Nazwa użytkownika

fb
in

Strona używa plików cookie, które są niezbędne do komfortowego korzystania z portalu. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia cookie w swojej przeglądarce. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj REGULAMIN AKCEPTUJĘ